Bér változások 2020 július 1-től

Adó és járulék változások 2020. július 1-től

Szochó és EKHO mértéke július 1-től 15,5%-ra változik.

Jogviszony változások:

A meglévő jogviszonyok egy részének érvényesség végét le kell zárni  2020.06 hóval és újat felvinni  2020.07 hótól ahol

 • Munkaviszonyosok, közfoglalkoztatottak (nem nyugdíjasok) esetén a „Fogl. járulék alapja” „Minimálbér 30%-a”
  NAV Tájékoztató (2020.09.10): Munkáltatóknak! A munkaviszonyban foglalkoztatott járulékfizetési alsó határa
 • Nem munkaviszonyos nyugdíjasoknál a „Foglalkoztatói járulék” „Járulékmentes” legyen. (A tv. bevezeti a „kiegészítő tevékenységet folytató személy” fogalmát. Ennek minősül az új Tbj. „6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül – akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.”
 • Meg kell adni az „Egyéni TB jár. Típusa új Tbj. tv szerint” tulajdonságot, ami lehet:
  • Nincs járulék
  • TB járulék
 • Nyugdíjjárulék, csak nyugdíjjárulékot fizetnek:
  • szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag;
  • egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy;
  • álláskeresési támogatásban részesülő személy;
  • gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesülő személy;
  • rehabilitációs ellátásban részesülő személy;
  • fejlesztési foglalkoztatási díjban részesülő személy;
  • rendvédelmi/honvédelmi egészségkárosodási járadékban/keresetkiegészítésben részesülő személy;
  • rehabilitációs járadékban részesülő személy.

A jelenlegi AF, AM, EN, TN, MB, TF, TA, TM, TR, GY, VT jogviszonyoknál ezek automatikusan megtörténnek, de a többi jogviszonyt le kell zárni és egy új 2020. 07.01 kezdő érvényességű változatot kell készíteni. 

Szakmunkástanuló számfejtése

A 2020. július 1-jei változások után is az "ST" jogviszony beállításai változatlanok maradtak a programban, hiszen a 2020.05.31. előtt keletkezett tanulói jogviszony esetén a korábbi szabályozás szerint kell a számfejtést elvégezni.

Új tanulói jogviszony esetén:

Szakképzési tv:

85. § [A szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér] 
(1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként a Kormány rendeletében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. A munkabért a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy fizetési számlájára utólag, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig történő átutalással kell teljesíteni.
(2) A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások.
(3) A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az e § szerinti munkabér és juttatások a szakképzési munkaszerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illetik meg. Ha a szakképzési munkaszerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az e § szerinti munkabér és juttatások időarányos része illeti meg.
(4) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül, a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

SZJA Adómentes:

4.11. *  a szakképző intézményben a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő magánszemélynek a szakképzésről szóló törvény alapján meghatározott mértékben kifizetett ösztöndíj, az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan nyújtott egyszeri pályakezdési juttatás és a rászorultsági helyzetre és a jó tanulmányi eredményre tekintettel pályázat útján nyújtott támogatás, továbbá a szakképzési munkaszerződés alapján a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő magánszemélynek a szakképzésről szóló törvény alapján meghatározott mértékben kifizetett munkabér és a minimálbért meg nem haladó mértékű más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás;

Szochó mentes:

5. § (1) *  Nem keletkezik az 1. § (1)-(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége - e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében - 

e) *  a kifizetőnek
ea) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 86. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés,
eb) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés

Tbj járulékalap:

27. § (1) Járulékalapot képező jövedelem   
a) az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,

Új Tbj. tv. miatt új járulék tételek:

 • Egyéni TB járulék alap
 • Egyéni TB járulék
 • Számított egyéni TB járulék
 • Családi járulékkedvezmény TB járulékból

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó jogviszony törzsadatának módosításának lépései :

A "gyári" jogcímeknél a program az alábbi lépéseket végrehajtotta július 1-jén, de a többinél Önöknek kell ezt megtenni, ilyen az egyéni vállalkozó jogviszony is:

 1. számfejtés >> tárgyhónap: 06
 2. alapadatok >> jogviszonyok >> EF >> enter >> másolás
 3. újra enter az EF jogviszonyra >> érvényesség utolsó hónapja: 2020.06
 4. számfejtés >> tárgyhónap: 07
 5. alapadatok >> jogviszonyok >> újabb jogviszony megadása
 6. beillesztés
 7. ezeket az adatokat kell módosítani: kód: EF, érvényesség első hónapja: 2020.07, egyéni járulékok (4 db): NEM, egyébi TB jár...: TB járulék >> RENDBEN

A dolgozó adatait nem kell módosítani.

Minimum járulékalap

 • Egyéni- és társasvállalkozó egyéni minimum TB járulékalapján megszűnik a 150% szorzó. Szochón és szakképzésin marad a 112,5%      !
 • Munkaviszonyban, közfoglalkoztatásban a minimálbér 30%-a a minimum járulékalap 2020. július 1-től! Nem teljes hónap (be-kilépés, biztosításból kieső távollétek, GYED, GYES, táppénzek gyerekápolás miatti fiz. nélk) esetén naptári nap * 30-ad rész. Nem kell alkalmazni munkaviszony melleti gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülők, tanulók, hallgatók esetén. Egyes esetekben a nettó negatív lehet, a cég ilyenkor is köteles befizetni a járulékot.

2020. július 14-én módosították a 07.01-től hatályos törvényt. A munkaviszonyos minimum járulék alap csak szeptembertől él. 

A módosítás után a 104§:
(7) Az e törvény 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ és a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem közötti különbözet után fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a 2020. július és augusztus hónapra vonatkozóan nem kell teljesíteni. Ezekben az esetekben a járulékalapot képező jövedelmet a 27. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.

NAV

adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke

További változások: "Nyugdíj alapban nem rendszeres"

A 2008 tervezet szerint külön soron kell jelenteni a "jutalom, az adóköteles év végi részesedés, a szabadságmegváltás, valamint a biztosítási időt nem keletkeztető végkielégítés összegét. Ezek a nyugdíj tv végrehajtási utasítása 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a)-b). szerint külön kezelendők. Ezért a számfejtési tételeknél új tulajdonságot vezetünk be "Nyugdíj alapban nem rendszeres" néven. A frissítés ezt Igen-re állítja a Jutalom-ként megjelölt tételeknél, és azoknál amelyek megnevezésében "szabadság megváltás" vagy "végkielégítés" szerepel.